Varsågod! Här kan du lyssna på en föreläsning om shamanismens fyra medvetandetillstånd och En Kurs i Mirakel! Föreläsningen är ca 55 minuter och spelades in när den inledde en ceremonikväll med trumresa den 17 februari 2019 i Skellefteå.

I alla tider har människor använt sig av sång, musik, trumma, skallra för att försätta sig i ett annat medvetandetillstånd. Idag kan vi mäta hjärnvågor och kan se att rytmer som trumma och skallra är till hjälp för att förändra hjärnvågornas frekvens från Beta (vardagsmedvetande) via Alfa (avslappnat tillstånd) till Thetavågornas frekvens, till djup avslappning.

Modern forskning har också visat att människor som varit utsatta för svåra trauman från krig och övergrepp har blivit hjälpta av olika tekniker där de kunnat nå thetanivån av medvetande. I det avslappnade tillståndet har de kunnat släppa taget om de händelser som de varit med om och skiftat tankemönster.

Detta är en teknik som shamaner i alla tider använt för att hjälpa människor att ”hämta tillbaka sin själ”.

Inom shamanismen, liksom i kinesisk medicin, yoga och alla former av healing används energitekniker, och idén om att tanke styr energi är här självklar. Vår livsenergi är förbundet med vårt medvetande.

I modern tid, närmare bestämt mellan åren 1965- 75, kanaliserade en amerikansk psykolog vid namn Helen Shucman det som kom att bli boken En Kurs i Mirakler. Fler och fler får upp ögonen för dessa fascinerande teorier om att vår verklighet, så som vi upplever den, är en projektion från ett kollektivt sinne. Att den värld vi tror oss se egentligen är en dröm och att vägen till att vakna ur drömmen går genom att skifta vårt sätt att tänka. Vi kan lära oss att bli mer ”mirakelsinnade” genom att praktisera förlåtelse.

Varmt välkommen att lyssna på denna föreläsning – om medvetandets kraft, shamansk healing och En Kurs i Mirakler som ett sätt att se på världen.

Jag heter Anna Larsson och har praktiserat shamanism i tio år. Ungefär lika länge har jag studerat och praktiserat tankegångarna i En Kurs i Mirakler.

Idag håller jag utbildningar i shamanism och hur vi kan leva ett medvetet liv.